สรุปผลข้อร้องเรียน

สรุปผลการดำเนินงานต่อข้อร้องเรียน

-รอบเดือน  (1 ต.ค.60- 31 มี.ค.61)

-รอบเดือน  (1 เม.ย.61- 30 ก.ย.61)

รายงานเรื่องข้อร้องเรียนประจำเดือน

– ต.ต 2560

– พ.ย 2560

– ธ.ค 2560

– ม.ค 2561

– ก.พ 2561

– มี.ค 2561

– เม.ย 2561