สรุปผลข้อร้องเรียน

สรุปผลการดำเนินงานต่อข้อร้องเรียน

-รอบเดือน  (1 ต.ค.60- 31 ก.ค.61)

 
-รอบเดือน  (1 ส.ค.- 30 ก.ย.61)

 
-รอบเดือน  (1 ต.ค.61-  มี.ค.62)