ITA/การประเมินคุณธรรม

912df4f4eaae1c29e5d7e77aacc6008eae8c96025d01ff5600d50d422bc63c76

     คู่มือแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยเลขที่ CHA-CPG.PCT.005-/2560  เรื่อง การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

     คู่มือแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยเลขที่ CHA-CPG.PCT.005-/2560  เรื่อง การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน

     รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางคู่มือการปฏิบัติงานการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน และ การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1

แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ส.2561

การป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสุน

ระบบการให้ข้อมูลการดำเนินการของหน่วยงาน โทรศัพท์ หมายเลข 0-4270-9148-49 สายด่วน 1669