เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินและราคากลาง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ5-6(1ครอบครัว) สำหรับโรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร