ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดฯ จำนวน 3 เครื่อง

ประชาสัมพันธ์การย้ายภายในจังหวัดปี 2561/2 และ การขอลาศึกษาต่อหรืออบรมในประเทศ

 1. การย้ายภายในจังหวัดปี 2561/2 ทาง สสจ. จะทำการพิจารณาในเดือนธันวาคม 2561 ให้ทำเรื่องขอย้ายโดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น ถึง สสจ.สกลนคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561  ราลละเอียด  ขอย้าย

2. สำหรับข้าราชาการและลูกจ้างประจำ ท่านใดมีความจำนงที่จะลาศึกษาต่อหรือฝึกอบรมในประเทศ และอยู่ในแผนพัฒนาบุคคลากรของหน่วยงาน ในภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 ให้ส่งเอกสารขอฝึกอบรมต่อ สสจ.ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 รายละเอียดสอบถามได้ที่ฝ่ายบริหาร

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ

ด้วยทางสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เพิ่มเสริมสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้แก่สมาชิกสหกรณ์ ด้งนี้

1. หลักสูตรการทำขนม  จำนวน 20 คน

2. หลักสูตรการทำเครื่องดื่ม จำนวน 20 คน

ในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. – 16.00น. ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร

ผู้สนใจติดต่อรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม  2561

ขอเชิญส่งภาพประกวดภาพถ่ายการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรคปี2561

ขอเชิญส่งภาพประกวดภาพถ่ายการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรคปี2561 ชิงโล่ประกาสเกียรติคุณและเงินรางวัล  ภายในวัน ที่ 10 กันยายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม ประกวดรูปภาพเกี่ยวกับงานระบาด

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ ในรัชการที่ 9

1 2