มาตรฐานคู่มือปฏิบัติงาน

5.สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน

2.แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงประจำปี 2563

1.ผลการวิเคราะห์จัดซื้อ/จัดจ้างปีที่ผ่านมา

1 2