มาตรฐานคู่มือปฏิบัติงาน

5.สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน

2.แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

1 2