มาตรฐานคู่มือปฏิบัติงาน

5.สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน

2.แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงประจำปี 2563

3.แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุง ประจำปี 64

-แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ ฯ ร้อยละ70 ปีงบประมาณ 2564

-แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ ฯ ร้อยละ20 ปีงบประมาณ 2564

-แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ ฯ ร้อยละ10 ปีงบประมาณ 2564

-หนังสือแจ้งจัดสรรงบค่าบริการทางการแพทย์ ฯ ปีงบประมาณ 2564

-บันทึกขอเผยแพร่หนังสือแจ้งจัดสรรค่าบริการทางการแพทย์ ฯ ปีงบประมาณ 2564และแผนการจัดซื้อจัดจ้างเงิน    บำรุง ปีงบประมาณ 2564

1 2