มาตรฐานคู่มือปฏิบัติงาน

5.สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน

2.แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงประจำปี 2563

1 2