ขอความร่วมมือในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี การศึกษา 2562 การรับตรงอิสระ