โครงการโรงพยาบาลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2563

1. โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ คปสอ.เจริญศิลป์ เพื่อรองรับการตรวจประเมิน ระบบคุณภาพตามมาตรฐาน งานเทคนิคการแพทย์ 2560 ของโรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปี2563

2. รายงานผลการดำเนินงานชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาลเจริญศิลป์

3.รายงานผลการด าเนินงานโครงการ การประชุมโครงการประชุมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ คปสอ.เจริญศิลป์ เพื่อรับนิเทศงาน /ประเมิน ติดตามงาน คปสอ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปีงบประมาณ 2563

4.สรุปโครงการอบรมผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน ปี งบประมาณ2563

5.โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียง ต้านทุจริต คปสอ.เจริญศิลป์ ปีงบประมาณ 2563

6.โครงการอบรมการส่งเสริมการออมและการวางแผนการเงินส่วนบุคคล คปสอ.เจริญศิลป์ ปีงบประมาณ 2563

7.อบรมส่งเสริมสร้างจิตสำนึก ปลูกฝังความคิด ซื่อสัตย์ สุจริต ภายใต้แนวคิด Model Strong โรงพยาบาลเจริญศิลป์  ปีงบประมาณ 2563

8.อบรมปลูกจิตสำนึกในการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าโรงพยาบาลเจริญศิลป์  ปีงบประมาณ 2563

9.รายงานการประชุมนิเทศติดตามการด างานเครือข่าย SRRT ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

10.โครงการอบรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างานของบุคลากรในโรงพยาบาลและ สถานบริการสาธารณสุข อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2563

11.รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประชุมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกคนดีศรีเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

12.รายงานผลการด าเนินงานโครงการ การประชุมจัดท าข้อมูลเพื่อรับการประเมิน D-RTI
อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

13.รายงานผลการด าเนินงานโครงการประชุมการรับประเมิน HA Re-Accreditation ยาเสพติด อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

14.สรุปโครงการพัฒนาระบบการวัดความดันที่บ้านภายใต้งบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลเจริญศิลป์ ปี พ.ศ2563

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *