ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียและผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจำนวน 1 รายการ