รายงานผลการดำเนินการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 3) เม.ย. 63 – มิ.ย.63