ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบกระดาษความร้อนขนาดไม่น้อยเอ4จำนวน1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง