ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมากั้นห้องงานแผนยุทธศาสตร์และห้องกลุ่มการพยาบาลโดยวิธีเฉพาะจำนวน 1 งาน

ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างเครื่ิองฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจำนวน1 เครื่อง