เผยแพร่แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ ปีงบประมาณ 2564 ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลเจริญศิลป์