ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จากเงินบำรุงโรงพยาบาลเจริญศิลป์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สำหรับ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมรั้วรอบโรงพยาบาลเจริญศิลป์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ วงเงินระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2564 สำหรับโรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

1 2 3 11