คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ศูนย์รับเรื่องราว/ร้องทุกข์การทุจริตและประพฤติมิชอบการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน ด้านการปฏิบัติและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน ด้านการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)

รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)

รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ รอบ 6 เดือน (1 เมษยน 2563 – 30 กันยายน 2563)

รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน ด้านการปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ รอบ 6 เดือน (1 เมษยน 2563 – 30 กันยายน 2563)