เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครุภัณฑ์การแพทย์ 7 รายการ จัดซื้อด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลเจริญศิลป์