สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด จะดำเนินการรับสมัครบุตรสมาชิกที่กำลังศึกษาอยู่ระหว่างชั้นประถมศึกษา ถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1 2 3 4