ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องปลอดเชื้อความดันลบสำหรับห้องทันตกรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดฯ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลเจริญศิลป์

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานภาครัฐฯและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ที่มีกลไกการกำกับติดตาม

1 2 3 27