สรุปผลการดำเนินการตามโครงการเบาหวานความดันโลหิตสูงเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนสูง

รายงานผลการดำเนินการตามโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียง ต้านทุจริต คปสอ.เจริญศิลป์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (ไตรมาสที่ 2 ม.ค.63-มี.ค.63)

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนประจำปี (ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 เดือน ม.ค.63 – มี.ค.63)

เผยแพร่ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ของโรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่อง Matrix gel (เครื่องทดสอบความเข้าได้ของเลือด โดยใช้เทคนิคแบบเจล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงหาเปอร์เซ็นต์เม็ดเลือดแดงอัดแน่นแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 2 3 20