เผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุทางทันตกรรม ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2562 สำหรับโรงพยาบาลเจริญศิลป์

เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างด้วยเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2562 สำหรับโรงพยาบาลเจริญศิลป์

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งบค่าบริการทางการแพทย์ร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2562 สำหรับ โรงพยาบาลเจริญศิลป์

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลเจริญศิลป์

เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

1 7 8 9 10 11 18