ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6(1ครอบครัว) จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับโรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

sell-420x140

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1ครอบครัว) สำหรับโรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

sell-420x140

เผยแพร่ประกาศจังหวัดสกลนครและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์ ตามโครงการสร้างสุขภาพ เดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอยซอยบ้านเกิด

sell-420x140

เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์ ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพ สั่งสมบุญ เดินวิ่งปั่น ก้าวตามฮอยซอยบ้านเกิด จังหวัดสกลนคร สำหรับโรงพยาบาลเจริญศิลป์

sell-420x140

เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดจ้างงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (แก้ไขใหม่)

เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์ ตามโครงการ สร้างสุขภาพ สั่งสมบุญเดินวิ่งปั่น ก้าวตามฮอยซอยบ้านเกิด

1 7 8 9 10 11 14