ประกาศ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  รายละเอียด  ตามแนบประกาศ  ลำดับที่1  ลำดับที่2

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข

sell

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในงานจ้างก่อสร้าง

sell

ต่อเติมโรงซักฟอกตาราง ปปช.01.โครงการต่อเติมโรงซักฟอก

เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุง รพ.เจริญศิลป์ (โครงการต่อเติมโรงซักฟอก)

sell

สรุปผลการประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย จำนวน 4 รายการ ปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ระดับหน่วยบริการร้อยละ 90 %

sell

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ สูญไปหรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ของ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

sell
1 7 8 9 10