ขอความร่วมมือให้บุคลากรที่อยู่ในโรงพยาบาล ร่วมตอบแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในการป้องกันโรคโควิด 19 ภายในวันที่ 8 มกราคม 2564 ตาม QR Code ที่แนบมา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๐๐๐ ซีซี.หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน จากงบค่าบริการทางการแพทย์ฯ วงเงินร้อยละ ๗๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สำหรับโรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จากเงินบำรุงโรงพยาบาลเจริญศิลป์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สำหรับ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมรั้วรอบโรงพยาบาลเจริญศิลป์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ วงเงินระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2564 สำหรับโรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครุภัณฑ์การแพทย์ 7 รายการ จัดซื้อด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลเจริญศิลป์

รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน ด้านการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)

1 2 3 36