วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศรีศิลป์ จะดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก

n20140224162539_50131

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศรีศิลป์ จะดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก

ส่งแบบขอรับค่าตอบแทนประเภทเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส) ประจำปีงบ 2562

bit-coin-722072_960_720

ให้เจ้าหน้าที่ รพ.เจริญศิลป์ (ข้าราชการ ) ส่งแบบคำขอ รับค่าตอบแทน พตส.ปีงบ 2562 และใบสำคัญรับเงิน ตั้งแต่ ต.ค.2561-ก.ย.2562 พร้อมแนบใบประกอบวิชาชีพ ทุกชุด

ให้เจ้าหน้าที่ รพ.เจริญศิลป์ (ข้าราชการ ) ส่งแบบคำขอ รับค่าตอบแทน พตส.ปีงบ 2562 และใบสำคัญรับเงิน ตั้งแต่ ต.ค.2561-ก.ย.2562 พร้อมแนบใบประกอบวิชาชีพ ทุกชุด  ส่งด่วนภายในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 นี้   โหลดใบคำขอ

ค่า  1.→พตส.คลิ๊ก   

      2. →พตส.งบ 61 คลิ๊ก

แจ้งให้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก

ขอเชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)และการมอบนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562

ประชาสัมพันธ์การย้ายภายในจังหวัดปี 2561/2 และ การขอลาศึกษาต่อหรืออบรมในประเทศ

welcom11

 1. การย้ายภายในจังหวัดปี 2561/2 ทาง สสจ. จะทำการพิจารณาในเดือนธันวาคม 2561 ให้ทำเรื่องขอย้ายโดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น ถึง สสจ.สกลนคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561  ราลละเอียด  ขอย้าย

2. สำหรับข้าราชาการและลูกจ้างประจำ ท่านใดมีความจำนงที่จะลาศึกษาต่อหรือฝึกอบรมในประเทศ และอยู่ในแผนพัฒนาบุคคลากรของหน่วยงาน ในภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 ให้ส่งเอกสารขอฝึกอบรมต่อ สสจ.ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 รายละเอียดสอบถามได้ที่ฝ่ายบริหาร

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ

Untitled

ด้วยทางสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เพิ่มเสริมสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้แก่สมาชิกสหกรณ์ ด้งนี้

1. หลักสูตรการทำขนม  จำนวน 20 คน

2. หลักสูตรการทำเครื่องดื่ม จำนวน 20 คน

ในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. – 16.00น. ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร

ผู้สนใจติดต่อรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม  2561

ขอเชิญส่งภาพประกวดภาพถ่ายการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรคปี2561

newMoph

ขอเชิญส่งภาพประกวดภาพถ่ายการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรคปี2561 ชิงโล่ประกาสเกียรติคุณและเงินรางวัล  ภายในวัน ที่ 10 กันยายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม ประกวดรูปภาพเกี่ยวกับงานระบาด

1 2 3 4 12