การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ ในรัชการที่ 9

แต่งตั้งคณะทำงาน ดูแลรับผิดชอบโครงการทำบุญตักบาตร ในวันวันธรรมสวนะ เนื่องในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2561 อำเภอเจริญศิลป์

กำหนดการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

ร10

รับสมัครบุคคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพยฺ์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ดูรายละเอียดดังนี้

โรงพยาบาลเจริญศิลป์ เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ และคุณธรรม อัตลักษณ์ รพ.เจริญศิลป์ รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ

โรงพยาบาลเจริญศิลป์ เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ และคุณธรรม

อัตลักษณ์ รพ.เจริญศิลป์    “รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ”

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ คปสอ.เจริญศิลป์ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร คปสอ.เจริญศิลป์ ด้วยรักเหนือรัก สู่โรงพยาบาลคุณธรรมถวายเป็นราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 63 พรรษา ปีงบประมาณ 2561 ร่วมฟังเทศนาและสนทนาธรรม ณ ห้องประชุมญาติกา รพ.เจริญศิลป์ วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฏาคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ คปสอ.เจริญศิลป์ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร คปสอ.เจริญศิลป์ ด้วยรักเหนือรัก สู่โรงพยาบาลคุณธรรมถวายเป็นราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 63 พรรษา ปีงบประมาณ 2561 ร่วมฟังเทศนาและสนทนาธรรม ณ ห้องประชุมญาติกา รพ.เจริญศิลป์ วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฏาคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป (การแต่งกายเสื้อขาว)

พรุ่งนี้ 17.00 น วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เรียนเชิญเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณแม่ ของคุณเกษฎาภรณ์ กาญจณกัญโห

S__44785820

พรุ่งนี้ 17.00 น วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เรียนเชิญเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม  คุณแม่ ของคุณเกษฎาภรณ์ กาญจณกัญโห

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเลี้ยงรับ-ส่งบุคลากร คปสอ.เจริญศิลป์ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 17.30 น.

party

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเลี้ยงรับ-ส่งบุคลากร คปสอ.เจริญศิลป์ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 17.30 น.เป็นต้นไป

เก่าไป-ใหม่มาร่วมยินดี มิตรไมตรีไม่มีเสื่อมคลาย

1 2 3 4 5 12