โครงการโรงพยาบาลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2561

โครงการอบรมการพัฒนาความสุขด้านสังคม 4.0 ของยุค Gen Y ของยุค Gen Y แบ่งปันความสุข ด้วยรักเหนือรัก คปสอ.เจริญศิลป์ ปีงบประมาณ 2562

โครงการอบรมการพัฒนาความสุขด้านสังคม 4.0 ของยุค Gen Y ของยุค Gen Y แบ่งปันความสุข ด้วยรักเหนือรัก คปสอ.เจริญศิลป์ ปีงบประมาณ 2562

โครงการพัฒนาคุณภาพงานบริการค้นหาดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและและผู้ป่วยเอดส์ (RRTTR) ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลเจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปี 2562

8.รายงานผลการดำเนินงานโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาคุณภาพระบบสุขภาพแบบเครือข่าย” โรงพยาบาลเจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปีงบประมาณ 2562

9.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพยาบาลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้าน (Home Ventilator) โรงพยาบาลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2562

10.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประชุมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในชุมชนอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๖2

11.โครงการอบรมความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2562

12. รายงานผลการดำเนินงานโครงการคัดเลือกคนดีศรีเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2562

โครงการโรงพยาบาลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2561

ImageHandler

*เผยแพร่โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ( care Giver ) หลักสูตร 70 ชั่วโมง  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร

*เผยแพร่โครงการอบรมให้ความรู้และตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2561

*เผยแพร่โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

*เผยแพร่โครงการให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย และกลุ่มแม่บ้านผู้ประกอบ อาหารงานเลี้ยงงานบุญ

* เผยแพร่โครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย กายใจเป็นสุข

เผยแพร่โครงการพัฒนาศักยภาพตำบลควบคุมโรคเข็มแข็ง อบต.เจริญศิลป์

*เผยแพร่โครงการคัดกรองและดูแลผู้ป่วยวัณโรค เขตอ.เจริญศิลป์

*เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานโครงการอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งเจริญศิลป์-เทศบาล

*เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพ ทีมพ่นหมอกควัน และซ่อมบำรุงเครื่องพ่นหมอกควัน อบต

*เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพ ทีมพ่นหมอกควัน และซ่อมบำรุงเครื่องพ่นหมอกควัน เทศบาล

*เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปี2561

*เผยแพร่โครงการพัฒนาครัวเรือนและสถานที่สาธารณะปลอดลูกน้ำยุงลาย ต.เจริญศิลป์

*เผยแพร่โครงการชะลอภาวะไตวายในผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง

*เผยแพร่โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

*เผยแพร่โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก 0-5 ปี  คปสอ.เจริญศิลป์  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร ปี2561 

*เผยแพร่โครงการเสริมสร้างพลังอำนาจผู้ป่วยโรคไม่ติดเชื้อเรื้อรังเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน   ปี2562 คปสอ.เจริญศิลป์  

 

 

*เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพตำบลควบคุมโรคเข็มแข็ง-อบต