โครงการโรงพยาบาลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2563

1. โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ คปสอ.เจริญศิลป์ เพื่อรองรับการตรวจประเมิน ระบบคุณภาพตามมาตรฐาน งานเทคนิคการแพทย์ 2560 ของโรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปี2563

2. รายงานผลการดำเนินงานชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาลเจริญศิลป์

3.รายงานผลการด าเนินงานโครงการ การประชุมโครงการประชุมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ คปสอ.เจริญศิลป์ เพื่อรับนิเทศงาน /ประเมิน ติดตามงาน คปสอ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปีงบประมาณ 2563

4.สรุปโครงการอบรมผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน ปี งบประมาณ2563

5.โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียง ต้านทุจริต คปสอ.เจริญศิลป์ ปีงบประมาณ 2563

6.โครงการอบรมการส่งเสริมการออมและการวางแผนการเงินส่วนบุคคล คปสอ.เจริญศิลป์ ปีงบประมาณ 2563

7.อบรมส่งเสริมสร้างจิตสำนึก ปลูกฝังความคิด ซื่อสัตย์ สุจริต ภายใต้แนวคิด Model Strong โรงพยาบาลเจริญศิลป์  ปีงบประมาณ 2563

8.อบรมปลูกจิตสำนึกในการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าโรงพยาบาลเจริญศิลป์  ปีงบประมาณ 2563

9.รายงานการประชุมนิเทศติดตามการด างานเครือข่าย SRRT ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

โครงการโรงพยาบาลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2562

5.โครงการอบรมการพัฒนาความสุขด้านสังคม 4.0 ของยุค Gen Y ของยุค Gen Y แบ่งปันความสุข ด้วยรักเหนือรัก คปสอ.เจริญศิลป์ ปีงบประมาณ 2562

6.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการน้ำมันไพลไกลปวดเมื่อย คปสอ.เจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2562

7.โครงการพัฒนาคุณภาพงานบริการค้นหาดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและและผู้ป่วยเอดส์ (RRTTR) ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลเจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนครปี 2562

8.รายงานผลการดำเนินงานโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาคุณภาพระบบสุขภาพแบบเครือข่าย” โรงพยาบาลเจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปีงบประมาณ 2562

9.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพยาบาลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้าน (Home Ventilator) โรงพยาบาลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2562

10.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประชุมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในชุมชนอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๖2

11.โครงการอบรมความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2562

12. รายงานผลการดำเนินงานโครงการคัดเลือกคนดีศรีเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2562

13.โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และการบริหารจัดการ ระบบข้อมูลสารสนเทศสาธารณสุข อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ประจ ำปี ๒๕๖๒

14.โครงการพัฒนาคุณภาพงานบริการค้นหาดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและและผู้ป่วยเอดส์ (RRTTR) ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลเจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปี 2562

15.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประชุมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร (กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น)ในชุมชนอ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

16.โครงการอบรมเทคนิคการสื่อสาร ด้วยรักเหนือรัก คปสอ.เจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

17.โครงการก้าวสู่โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร เขตองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ ปีงบประมาณ 2562

18.โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มคนวัยทำงาน เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2562

19.โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มคนวัยทำงาน ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2562

20.สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรม ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน ภายใต้งบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเจริญศิลป์อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนครปีงบประมาณ 2562 วันที่ 13 สิงหาคม 2562ณ ลานเบาหวาน โรงพยาบาลเจริญศิลป์

21.รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประกอบอาชีพเสริมและตลาดสร้างสุข ด้วยรักเหนือรัก คปสอ.เจริญศิลป์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

22.ประชุมวิชาการ Happy Relax ทำอย่างไรไม่ให้เครียด โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

23.สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรมผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูงในชุมชนภายใต้งบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนครปีงบประมาณ 2562

24.สรุปโครงการอบรมการคัดกรองวัณโรค อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนครปีงบประมาณ 2562

25.โครงการ ชุมชนร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2562

26.โครงการครัวเรือนและสถานที่สาธารณะปลอดลูกนำ้ยุงลาย ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนคร 2562

27.สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัย อำเภอเจริญศิลป์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

28.โครงการอบรมสร้างเสริมความรู้ผู้ประกอบการ เสริมสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2562

29.โครงการขับเคลื่อนนโยบาย 3 ก (กิน กระตุ้น กระตุก ) เพื่อยกระดับไอคิวและพัฒนาชีวิตคนเจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปีงบประมาณ2562

30.อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับการเยี่ยมสำรวจเฝ้าระวังกระบวนการคุณภาพ (surveillance survey)ตามมาตรฐาน HA โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

32.โครงการบูรณาการ การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์(HIV/STI) โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2562

32.โครงการบูรณาการ การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์(HIV/STI)

โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จังหวัดสกลนคร

ปีงบประมาณ 2562

 

โครงการโรงพยาบาลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2561

*เผยแพร่โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ( care Giver ) หลักสูตร 70 ชั่วโมง  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร

*เผยแพร่โครงการอบรมให้ความรู้และตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2561

*เผยแพร่โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

*เผยแพร่โครงการให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย และกลุ่มแม่บ้านผู้ประกอบ อาหารงานเลี้ยงงานบุญ

* เผยแพร่โครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย กายใจเป็นสุข

เผยแพร่โครงการพัฒนาศักยภาพตำบลควบคุมโรคเข็มแข็ง อบต.เจริญศิลป์

*เผยแพร่โครงการคัดกรองและดูแลผู้ป่วยวัณโรค เขตอ.เจริญศิลป์

*เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานโครงการอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งเจริญศิลป์-เทศบาล

*เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพ ทีมพ่นหมอกควัน และซ่อมบำรุงเครื่องพ่นหมอกควัน อบต

*เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพ ทีมพ่นหมอกควัน และซ่อมบำรุงเครื่องพ่นหมอกควัน เทศบาล

*เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปี2561

*เผยแพร่โครงการพัฒนาครัวเรือนและสถานที่สาธารณะปลอดลูกน้ำยุงลาย ต.เจริญศิลป์

*เผยแพร่โครงการชะลอภาวะไตวายในผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง

*เผยแพร่โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

*เผยแพร่โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก 0-5 ปี  คปสอ.เจริญศิลป์  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร ปี2561 

*เผยแพร่โครงการเสริมสร้างพลังอำนาจผู้ป่วยโรคไม่ติดเชื้อเรื้อรังเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน   ปี2562 คปสอ.เจริญศิลป์  

 

 

*เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพตำบลควบคุมโรคเข็มแข็ง-อบต