บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ศูนย์รับเรื่องราว/ร้องทุกข์การทุจริตและประพฤติมิชอบการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน ด้านการปฏิบัติและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

1 2 3 9