โครงการโรงพยาบาลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564

1.โครงการอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม การรักษาวินัย การป้องกันมิให้ทำผิดวินัยและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ คปสอ.เจริญศิลป์ ปีงบประมาณ 2564

2.สรุปโครงการอบรมผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนปีงบประมาณ2564

3.โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564

4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ 2564

5.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 อำเภอเจริญศิลป์ ปี2564

6.อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (re accreditation 2)ตามมาตรฐาน HA โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนครปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการดำเนินการตามโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียง ต้านทุจริต คปสอ.เจริญศิลป์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

1 2 3 4