++ประกาศผลสอบการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ++

ตามที่ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ได้ประกาศสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการนั้นประกาศผลการคัดเลือกดังนี้

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

1 นางประภาวดี เที่ยงทัศน์(ตัวจริง)

ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

1 น.ส.ปิยะธิดา ทอนรินทร์ (ตัวจริง)

2 น.ส.เพ็ญนภา ลีโคตร(ตัวจริง)

3 น.ส.พฤดี ไชยเลิศ (สำรอง)

โดยให้ผู้ได้รับการคัดเลือก(ตัวจริง) ของแต่ละตำแหน่งมารายงานตัวเข้าทำงานที่ฝ่ายบริหารทั่ยไป ในวันที่  1 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่ ประกาศผล-จ้างเหมาบริการ