เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลเจริญศิลป์

ร่างเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ