เผยแพร่แผนค่าใช้สอยและสาธารณูปโภค ด้วยเงินบำรุงปีงบประมาณ 2563

เผยแพร่แผนจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา ด้วยเงินบำรุงปีงบประมาณ 2563

เผยแพร่แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ ด้วยเงินบำรุงปีงบประมาณ 2563

เผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไปด้วยเงินบำรุงปีงบประมาณ 2563