เผยแพร่แผนค่าใช้สอยและสาธารณูปโภค ด้วยเงินบำรุงปีงบประมาณ 2563

แผนค่าใช้สอยและสาธารณูปโภคด้วยเงินบำรุงปีงบประมาณ 2563

เผยแพร่แผนจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา ด้วยเงินบำรุงปีงบประมาณ 2563

แผนจ้างเหมา ซ่อมแซมบำรุงรักษา ด้วยเงินบำรุงปีงบประมาณ 2563

เผยแพร่แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ ด้วยเงินบำรุงปีงบประมาณ 2563

เผยแพร่แผนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและการแพทย์ ปี2563

เผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไปด้วยเงินบำรุงปีงบประมาณ 2563

แผนเงินบำรุงจัดซื้อวัสดุทั่วไป ด้วยเงินบำรุงปีงบประมาณ 2563