เผยแพร่แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 วงเงินระดับจังหวัดร้อยละ 20 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1 รายการ สำหรับ รพ.สต.บ้านเหล่า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์

แผนยานพาหนะฯ 2

เผยแพร่แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 ระดับจังหวัดร้อยละ 20 ครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลเจริญศิลป์

การแพทย์ 2 รายการ (ใหม่)

เผยแพร่แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ สำหรับโรงพยาบาลเจริญศิลป์

แผนการแพทย์ 5 รายการ ใหม่