เผยแพร่ราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร(งบค่าบริการฯร้อยละ 70) ปีงบประมาณ 2563

เผยแพร่ราคากลางและตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร (งบค่าบริการฯร้อยละ 20) ปีงบประมาณ 2563