เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร ประกวดราคาฯ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ งบค่าบริการฯร้อยละ70 ปีงบประมาณ 2563

เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ระดับหน่วยบริการร้อยละ ๗๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓