เผยแพร่แผนประจำปี 2563

เผยแพร่ประจำงบประมาณ 2563
แผนค่าจ้างและค่าตอบแทน ด้วยเงินบำรุงปีงบประมาณ 2563
แผนค่าใช้สอยและสาธารณูปโภคด้วยเงินบำรุงปีงบประมาณ 2563
แผนเงินบำรุงจัดซื้อวัสดุทั่วไป ด้วยเงินบำรุงปีงบประมาณ 2563
แผนจัดซื้อครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างเงินบำรุงปี2563
แผนจัดซื้อยาปี2563 เงินบำรุง
แผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรม ด้วยเงินบำรุงปีงบประมาณ 2563
แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เงินบำรุงปี2563
แผนจัดซื้อวัสดุอาหารผู้ป่วยปี 2563
แผนจ้างเหมา ซ่อมแซมบำรุงรักษา ด้วยเงินบำรุงปีงบประมาณ 2563