รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนประจำปี (ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 เดือน ม.ค.63 – มี.ค.63)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี