ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะเสนอราจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯรถยนต์ส่วนราชการหมายเลขทะเบียนกค.7928สน.จำนวน1คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 2 3