ประกาศโรงพยาบาลเจริญศิลป์ เรื่อง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว ผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก