เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2565 วงเงินระดับจังหวัดร้อยละ 20 จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ฯที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2565 วงเงินหน่วยบริการร้อยละ 70 จำนวน 5 รายการ สำหรับ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร