เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ ครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ปีงบประมาณ 2565 วงเงินระดับหน่วยงานร้อยละ 70