เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ วงเงินระดับจังหวัดร้อยละ ๒๐ สำหรับ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมประตูห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ วงเงินร้อยละ ๗๐

1 2 3 5