เผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมแปรผลชนิด ๑๒ Leads จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง1

ประกาศโรงพยาบาลเจริญศิลป์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว ผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก

เผยแพร่แผนจัดจ้างปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลเจริญศิลป์

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์
1 2 3 7