เผยแพร่แผนประจำปี 2563

เผยแพร่ประจำงบประมาณ 2563
แผนค่าจ้างและค่าตอบแทน ด้วยเงินบำรุงปีงบประมาณ 2563
แผนค่าใช้สอยและสาธารณูปโภคด้วยเงินบำรุงปีงบประมาณ 2563
แผนเงินบำรุงจัดซื้อวัสดุทั่วไป ด้วยเงินบำรุงปีงบประมาณ 2563
แผนจัดซื้อครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างเงินบำรุงปี2563
แผนจัดซื้อยาปี2563 เงินบำรุง
แผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรม ด้วยเงินบำรุงปีงบประมาณ 2563
แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เงินบำรุงปี2563
แผนจัดซื้อวัสดุอาหารผู้ป่วยปี 2563
แผนจ้างเหมา ซ่อมแซมบำรุงรักษา ด้วยเงินบำรุงปีงบประมาณ 2563

เผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เงินบำรุง ปีงบประมาณ 2563

แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เงินบำรุงปี2563

เผยแพร่แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 วงเงินระดับจังหวัดร้อยละ 20 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1 รายการ สำหรับ รพ.สต.บ้านเหล่า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์

แผนยานพาหนะฯ 2

เผยแพร่แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 ระดับจังหวัดร้อยละ 20 ครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลเจริญศิลป์

การแพทย์ 2 รายการ (ใหม่)
1 2