HOME

รพ.เจริญศิลป์ผ่านการรับรองคุณภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ประชาสัมพันธ์

จัดซื้อจัดจ้าง

ให้บริการ

คลีนิก

คลีนิกเบาหวาน

คลีนิกความดัน

คลีนิกวาร์ฟาริน

คลีนิกสายสัมพันธ์ 

คลีนิกสู่ชีวิตใหม่

คลีนิกปอดอุดกั้นเรื้อรัง

คลีนิกวัณโรค

ส่งเสริมสุขภาพ

ฉีดวัคซีน

ฝากครรภ์

ให้คำปรึกษา

วางแผนครอบครัว

บริการนอกเวลา

กายภาพบำบัด

      -อังคาร,พฤหัสบดี  16.01 - 20.00 น.

      -เสาร์  08.00 - 16.00 น.

ทันตกรรม

      -อังคาร,พฤหัสบดี  16.01 - 20.00 น.

      -เสาร์  08.00 - 16.00 น.

แพทย์แผนไทย

      -อังคาร,พฤหัสบดี  16.01 - 20.00 น.

      -เสาร์  08.00 - 16.00 น.

งานบริการผู้ป่วยนอก
งานผู้ป่วยนอก ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น.)
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
งานอุบัติเหตุฉิกเฉิน ให้บริการผู้ป่วย ที่มีอาการฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง มีรถ EMS เตรียมพร้อมออกช่วยเหลือ ภายในเขตอำเภอเจริญศิลป์ โทร 1669 หรือสายด่วนที่เบอร์ 042-709120
งานเภสัชกรรมชุมชน
ให้คำปรึกษาเรื่องวิธีการใช้ยาให้ถูกต้อง ยาอันตราย ที่ไม่ควรใช้ และผลข้างเคียงที่อาจเกิดจากการใช้ยาแต่ละประเภท
งานเวชปฏิบัติครอบครัว
ให้คำปรึกษา ตรวจรักษา พร้อมออกชุมชนเชิงรุก ให้ความรู้ ที่ถูกต้อง ให้แก่ผู้มารับบริการในเขต ตำบลเจริญศิลป์ อย่างเข้าถึงและเป็นมิตร

บทความภายในโรงพยาบาล