ความเป็นมา

ประวัติการก่อตั้ง 

โรงพยาบาลเจริญศิลป์ก่อตั้งเมื่อ ปีพ.ศ. 2534  ตั้งอยู่บนพื้นที่ราชพัสดุ ขนาดพื้นที่  54 ไร่ 77  ตารางวา  เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10  เตียง นายแพทย์ทวีศิลป์  ไชยบุตร เป็นผู้อำนวยการคนแรก   ต่อมาในปี พ.ศ. 2539   ได้ยกระดับ เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด  30  เตียง ภายใต้การบริหารของ

นายแพทย์สถาพร  โมราราช  ซึ่งเป็นผู้อำนวยการในขณะนั้น  ในส่วนการพัฒนาโรงพยาบาลได้รับการบริจาคเครื่องมือแพทย์จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อทองปาน  จารุวรรณโณ  หลวงปู่เนย สมจิตโต ทำให้มีเครื่องมือแพทย์ที่มีประสิทธิภาพให้บริการผู้ป่วย  ปัจจุบันมีนายแพทย์สัจพงษ์  โชคคติวัฒน์ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล  

ทำเนียบผู้บริหาร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดังต่อไปนี้

1        นายทวีศิลป์  ไชยบุตร    กุมภาพันธ์  2534 – กันยายน  2537

2        นายสถาพร  โมราราช    ตุลาคม  2537 – เมษายน  2540

3        นายบัณฑิต  หวังสันติวงศ์ศา      พฤษภาคม 2540 –พฤษภาคม  2542

4        นายภัทรเชษฐ  คล้ายเคลื่อน       มิถุนายน  2542 – พฤษภาคม  2543

5        นายพลตรี  แสงประชาธนารักษ์   มิถุนายน  2543 – พฤษภาคม  2544

6        นายภูมิบาล  เวศย์พิริยะกุล        มิถุนายน  2544 – พฤษภาคม  2546

7        นางสาววิราชิน  ลิขิตสถาพร      มิถุนายน  2546  – กรกฎาคม  2547

8        นางสาวนานา  รยะสวัสดิ์ สิงหาคม  2547 – พฤษภาคม  2548

9        นางสาวชนิตรา  สมคะเณ          พฤษภาคม  2547 – เมษายน  2549

10      นายวัฒนา  ช่ออารี                 พฤษภาคม  2549 – เมษายน  2550

11      นายวรศิลป์  ดีสุรกุล      พฤษภาคม  2550 – เมษายน  2551

12      นายโกมล  ภู่ถาวรทรัพย์ พฤษภาคม  2551 – ธันวาคม  2555

13      นายสัจพงษ์  โชคคติวัฒน์      มกราคม  2556 – ปัจจุบัน