ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์สำหรับเด็กแฝดโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจำนวน 1 รายการ