ปฏิทินการดำเนินงานกลุ่มรณรงค์เพื่อการบริหารที่โปร่งใส

ปฏิทินการดำเนินงานกลุ่มรณรงค์เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส

ประจำปีงบประมาณ 2561

ขั้นตอนการดำเนินงาน กิจกรรม ระยะเวลา
1.ประชุมคณะทำงาน EB11 ประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน/จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน กุมภาพันธ์ 2561
2.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติการดำเนินงาน เสนอโครงการ มีนาคม 2561
3.แจ้งเชิญชวนเข้าร่วมกลุ่มเพื่อรณรงค์ด้านความโปร่งใส(เพิ่มเติม) แจ้งหน่วยงานในสังกัด 6 รพสต.และผู้สนใจ มีนาคม 2561
4.รวบรวมรายชื่อสมาชิกกลุ่ม รวบรวมรายชื่อและจัดทำบัญชีทำเนียบกลุ่ม มีนาคม 2561
5.คณะทำงานกำหนดวัตถุประสงค์และแนวทางการบริหารงานเพื่อความโปร่งใส คณะทำงานจัดประชุม ทำวัตถุประสงค์และแนวทางการบริหารงานเพื่อความโปร่งใส เมษายน 2561
6.จัดประชุมผู้เข้าร่วมกลุ่ม ให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการบริหารความโปร่งใสและร่วมจัดทำแผน/กิจกรรมในปีงบประมาณ 2560(โดยกำหนดกิจกรรมเป็นทางการและไม่เป็นทางการ จัดกิจกรรมให้ความรู้สมาชิกลุ่ม

จัดทำแผน/กิจกรรม เพื่อเสนอกรรมการบริหาร สสอ.เจริญศิลป์

เมษายน 2561
7.ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน/กิจกรรมที่กำหนด 1.กิจกรรมป้ายรณรงค์ความโปร่งใสทุกหน่วยงาน

2.แจกคลิปวิโอเพื่อรณรงค์เรื่องความโปร่งใส

3.จัดทำแผ่นพับเพื่อรณรงค์เรื่องความโปร่งใส

4.ส่งสติ๊กเกอร์เรื่องความโปร่งใส(สนับสนุนจาก สสจ.สกลนคร)

เมษายน-มิถุนายน 2561
8.สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด คณะทำงานประชุมสรุปผลการดำเนินงาน กรกฎาคม 2561
9.รายงานผลการดำเนินงาน คณะทำงานรายงานการดำเนินการและบันทึกขออนุญาตเผยแพร่ สิงหาคม 2561