ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจ

พ.ศ. ผลงาน/รางวัล และความภาคภูมิใจ
2555 ผ่านการประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนจากสำนักงานควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี
2555 ชนะเลิศ Oral presentation ประเภทการบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวช ในหน่วยบริการ (KM สปสช.เขต 8 )
2555 นวัตกรรมลูกกอล์ฟนวดเท้า, ลางลูกแก้วนวดเท้าผู้ป่วยเบาหวาน ,นวดเท้า 15 ท่าในผู้ป่วยเบาหวาน
2555 นวัตกรรมกระเป๋ายารักษ์โลกในผู้ป่วยเบาหวาน
2556 เหรียญทองแดงตะกร้อชายในการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข ที่กระทรวงสาธารณสุข
2556 เหรียญทองในการแข่งขันกีฬาในกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ที่กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทลู่ 5 รายการ

2556 พัฒนาเมนูอาหารตัวอย่างเป็นรูปเล่ม สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง และไตวาย
2556 นำแนวคิดปิงปองจราจรชีวิต 7 สี มาจัดกลุ่มผู้ป่วยเพื่อจัดระบบการดูแลให้ตรงกับปัญหาโดยทีมสหวิชาชีพ รางวัลดีเด่นการให้บริการ HIV Laboratory สคร.7 อุบลราชธานี
2557 รางวัลชมเชย ลูกประคบลีลา ร้านอาหารเป็นยา ส้มยำสมุนไพรลีลาในงานมหกรรมแพทย์แผนไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2557 โล่ คปสอ.เป็นองค์กรเมืองน่าอยู่ต้นแบบด้านธรรมาภิบาลดีเด่น
2558 โรงพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) องค์การมหาชน (17 กุมภาพันธ์ )
2558 ผ่านการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์ (13 มิถุนายน )
2558 ผ่านการประเมินรับรองตำบลต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก (มิถุนายน )
2558 ผ่านการรับรองมาตรฐานห้องรังสี จากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุดรธานี (กรกฎาคม)
2558 ผ่านการประเมินมาตรฐานด้านอาคาร และสภาพแวดล้อมสถานบริการสุขภาพระดับ 3 (ผลการประเมิน ร้อยละ 95.59) จากกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (พฤศจิกายน)
2558 “Youth Friendly Health Service Clinic Award ” มอบเกียรติบัตรแก่โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ได้ดำเนินงานตามมาตรฐาน “บริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน” (30 กันยายน 2558 – 29 กันยายน  2561)
2559 หน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระดับจังหวัดประจำปี 2559
2559 หน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เขตสุขภาพที่ 8 ประจำปี 2559
2559 รางวัลชมเชยอันดับ 1 นวัตกรรมเครื่องผลิตโอโซน ในการประกวดผลงานวิชาการระดับจังหวัด (5 ก.ค.)
2559 ผ่านการรับรองตามมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาลยาและสารเสพติด จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ (24 พฤษภาคม  2559- 23 พฤษภาคม  2562)
2559 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับ 2
2559 ผ่านการประเมินอำเภอและตำบลจัดการสุขภาพบูรณาการติดดาวระดับเขต
2559 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอำเภออนามัยเจริญพันธุ์จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
2559 ผ่านการรับรองชมรมผู้สูงอายุระดับดีเด่น ระดับเขต
2559 ผ่านการประเมินผู้ก่อการดีอันดับ 1 จากจังหวัด (Merit marker)