พันธกิจ

ลักษณะสำคัญขององค์กร (Organization Profile)

— วิสัยทัศน์ (vision):

“โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ ผู้รับบริการปลอดภัย ชุมชนร่วมใจ บุคลากรมีความสุข ”

— ค่านิยมของโรงพยาบาล (values) :

               “ART HOS.”

A =  Accountability           –  มีความรับผิดชอบในหน้าที่

R = Relationship               –  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

T = Teamwork                  –  ทำงานเป็นทีมและมีภาคีเครือข่ายในการสร้างเสริมสุขภาพ

H = Healthy                     –  ผู้รับบริการ บุคลากร และชุมชน มีสุขภาพดี

O = Learning Organization  –  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

S  = Safety & quality          –  ยึดมั่นในความปลอดภัย และคุณภาพเป็นหลัก

— พันธกิจ (mission):

  1. ให้บริการสุขภาพที่มีคุณภาพแบบองค์รวม ด้านการรักษาพยาบาล การสร้างเสริม ป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ประชาชน โดยสอดคล้องกับปัญหาสุขภาพในชุมชน
  2. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีพฤติกรรมบริการที่ดี มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในการทำงาน
  3. ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายบริการสุขภาพในการจัดระบบสุขภาพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กร ให้มีประสิทธิภาพ