เบอร์ภายใน

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน โรงพยาบาลเจริญศิลป์

111 ห้องฉุกเฉิน                  137 Supply

112 ฝ่ายเภสชัฯ                  138 ห้องคลอด

113 ผู้ป่วยนอก                   139 ฝ่ายทันตกรรม (ห้องพกัแพทย์)

114 ห้องผู้อำนวยการ            140 บ้านพักแพทย์

115 ห้องประชุมเรือนญาติกา   141 ฝ่ายบริหาร

116 ตกึผู้ปว่ยใน                  142 ห้องผ่าตัด

117 โรงครัว                       143 คลินิกให้คำปรึกษา

118 ห้องชนัสูตร                  144 ศูนย์เปล

119 แพทย์แผนไทย             147 งานส่งเสริมสุขภาพ

121 ฝา่ยบริหาร FAX            148 คลังยาใหญ่

122 บ้านพกัเภสัชฯ               149 ห้องบัตร

123 บ้านพกัแพทย์               150 คลินิกให้คำปรึกษา

124 บ้านพอ่บ้าน                  151 ห้องตรวจ 1

125 กลุม่งานเวชปฏิบัตฯิ         152 ห้องตรวจ 2

126 ซักฟอก                       153 ห้องตรวจ 3

128 กายภาพบำาบัด              155 ห้องจ่ายเงิน

129 คลนิกพเิศษ (ต้นสน)        156 ฝ่ายทันตกรรม 2

130 จา่ยกลาง                      158 หมวดยานยนต์

131 บ้านพกัทันตแพทย์          159 ฝ่ายบริหาร 2

132 กลุ่มการพยาบาล            161 ซ่อมบำารุง

133 บ้านพักคุณช่อมณฑา        162 งานประกัน

134 บ้านพกัคุณวิทยา             163 X-ray

135 บ้านพักแพทย์                164 ลานเบาหวาน

136 งานแผน(ห้องนักคอมฯ)   165 ป้อมยามรักษาการณ์