ITA/การประเมินคุณธรรม

912df4f4eaae1c29e5d7e77aacc6008eae8c96025d01ff5600d50d422bc63c76

     คู่มือแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยเลขที่ CHA-CPG.PCT.005-/2560  เรื่อง การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

     คู่มือแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยเลขที่ CHA-CPG.PCT.005-/2560  เรื่อง การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน

     รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางคู่มือการปฏิบัติงานการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน และ การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1

แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ส.2561

การป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสุน

ระบบการให้ข้อมูลการดำเนินการของหน่วยงาน โทรศัพท์ หมายเลข 0-4270-9148-49 สายด่วน 1669

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้าวชั่วคราว คลิ๊กดูรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ในวันที่ 2 เดือน เมษายน 2561 เวลา 08.00 น.

Untitled

++++เจ้าหน้าที่ทุกท่านขอให้รับการX-ray+++++ ก่อนในการตรวจสุขภาพประจำปีภายใน23มี.ค.61นี้ ด่วน…..

doc-holding-xray-2

เนื่องด้วยทางโรงพยาบาลเจริญศิลป์มีการตรวจสุขภาพประจำปี2561 โดยมีการตรวจเลือด,x-ray ฯลฯ ซึ่งได้มีการกำหนดวันที่เข้ารับการเจาะเลือด ฯลฯ ไว้นั้น บัดนี้ทางกลุ่มงานระบาดวิทยามีความจำเป็นต้องการทราบผลการX-rayของทุกท่าน เพื่อใช้คัดกรองวัณโรคก่อน จึงขอความร่วมมือพี่น้องชาวโรงพยาบาลทุกท่านให้มาทำการตรวจX-rayเป็นอันดับแรก ภายในวันที่ 23 มี.ค.61 นี้ สำหรับท่านที่ทำการตรวจแล้วก็ขอขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ

ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ปี 2561 คลิ๊กรายชื่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจริญศิลป์รับการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2561

561000000724901

เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศการเผยแพร่ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง

sell-420x140
1 2