ITA/การประเมินคุณธรรม

     คู่มือแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยเลขที่ CHA-CPG.PCT.005-/2560  เรื่อง การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

     คู่มือแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยเลขที่ CHA-CPG.PCT.005-/2560  เรื่อง การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน

     รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางคู่มือการปฏิบัติงานการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน และ การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1

แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ส.2561

การป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสุน

ระบบการให้ข้อมูลการดำเนินการของหน่วยงาน โทรศัพท์ หมายเลข 0-4270-9148-49 สายด่วน 1669

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *