สรุปผลข้อร้องเรียน

1สรุปผลการดำเนินงานต่อข้อร้องเรียน

-รอบเดือน  (1 ต.ค.60- 31 ก.ค.61)
-รอบเดือน  (1 ส.ค.- 30 ก.ย.61)
-รอบเดือน  (1 ต.ค.61-  มี.ค.62)

2สรุปผลการดำเนินงานต่อข้อร้องเรียน

-รอบเดือน  (1ต.ค.61-31 มี.ค.62)

-รอบเดือน  (1เม.ย. 62 – 30 กันยายน 62)