แจ้งเจ้าหน้าที่ทุกท่านให้ใส่ชุดจิตอาสาฯ มาร่วมกิจกรรมในวันพุธ ที่ี 22 พ.ย. 2560 ที่วัดโนนแสนคำ

แจ้งเจ้าหน้าที่ทุกท่านให้ใส่ชุดจิตอาสาฯ มาร่วมกิจกรรมในวันพุธ ที่ี 22 พ.ย. 2560 ที่วัดโนนแสนคำ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2561 สำหรับ โรงพยาบาลเจริญศิลป์

เผยแพร่ร่างประกาศจังหวัดสกลนครและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ปีงบประมาณ 2561

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561 โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

ด้วยโรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ          จำนวน 2 อัตรา

2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม   จำนวน 2 อัตรา

3.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน 1 อัตรา    คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอความความร่วมมือในการกรอกข้อมูลแบบประเมินสุขภาพทางการเงิน

ขอความความร่วมมือในการกรอกข้อมูลแบบประเมินสุขภาพทางการเงิน   http://www.happymoney.moph.go.th/  ให้แล้วเสร็จภายใน 25 พฤศจิกายน 2560  คลิ๊ก

1 2